Regulamin - zasady korzystania z webBOX lite

Preambuła

Regulamin określa zasady realizacji przez RSI na rzecz Użytkowników webBOX lite usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom wykorzystywania narzędzi intranetu, hostingu oraz określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

I. Definicje

 1. „Użytkownik" - osoba lub firma korzystająca z Serwisu, w tym także osoba lub firma która założyła w nim Konto.
 2. „RSI" - RSI Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-200 przy ul. Wodzisławska 145, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 0000169308, wysokość kapitału zakładowego 216.000,00 PLN, posiadająca NIP 642-24-62-884, REGON 273657702, tel. 32 4229132, e-mail: biuro@rsi.pl.
 3. „Intranet" - serwis www wraz z zestawem wszystkich usług związanych z konkretnym kontem i nazwą nadaną przez Użytkownika.
 4. „Konto" - konto założone przez Użytkownika w Serwisie. Jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić jak i modyfikować elementy Intranetu zgodnie z jego uprawnieniami.
 5. „Regulamin” – regulamin niniejszy, jak w treści preambuły.

II. Zasady ogólne

 1. RSI udostępnia Serwis wszystkim osobom korzystającym z Internetu.
 2. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu nie będą rozpatrywane.
 3. Rejestracja konta na serwerach RSI jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Intranet oferuje w zakresie swej podstawowej funkcjonalności następujące moduły: Struktura organizacyjna, Pracownicy, Dokumenty, Urlopy, Zasoby, Biuletyn, Kalendarz, Baza teleadresowa, Notatki, Forum, Fotogaleria, Sondy, Urodziny i imieniny, Statystyki oraz moduły administracyjne.
 5. Użytkownik może korzystać z Intranetu po wykonaniu rejestracji.
 6. Korzystanie z Serwisu jest darmowe przez 30 dni od rejestracji, a po tym okresie Użytkownik proszony jest o potwierdzenie chęci korzystania z Intranetu lub rezygnację. Jeśli zrezygnuje Intranet udostępniony na 30-sto dniowy okres testowy zostaje usunięty a jeśli potwierdzi, to po podaniu danych rozliczeniowych pobierany jest miesięczny abonament zgodny z wybranym pakietem podanym na stronie www podczas rejestracji. W okresie darmowego dostępu Użytkownik powinien zapoznać się z Intranetem, a w szczególności jego funkcjami i modułami aby poznać pełne możliwości Intranetu. Reklamacje wynikające z tego, iż Użytkownik oczekiwał funkcji jakich w Intranecie nie ma nie będą rozpatrywane
 7. Ważność abonamentu za korzystanie z Intranetu jest równa okresowi za jaki dokonano zapłaty i wygasa wraz z upływem tego terminu. Przed jego zakończeniem Użytkownik winien opłacić Intranet na kolejny okres abonamentowy. Kolejne faktury są wystawiane przez RSI na 14 dni przed upływem terminu ważności Intranetu.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik nie podał Usług jakich dotyczyła wpłata - zostaje ona zaksięgowana na poczet nieopłaconych przez niego Usług w kolejności upływania terminów ważności.
 9. Użytkownik może zmienić abonament na droższy (ponad 50 użytkowników) informując o tym RSI.
 10. Użytkownik może zamieszczać w Intranecie dowolne materiały do jakich publikacji ma zgodę i prawo. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich ponosi Użytkownik.
 11. Użytkownik musi zadbać o to aby hasła jakich używa były bezpieczne, wystarczająco długie i skomplikowane oraz były przechowywane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Za szkody spowodowane kradzieżą hasła po poprawnym zalogowaniu się do Intranetu ponosi winę wyłącznie Użytkownik.
 12. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny wysyła się poprzez "kliknięcie" polecenia "Wyślij". Rejestracja wymaga potwierdzenia jej poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany adres e-mail. Brak potwierdzenia w terminie 30 dni skutkuje anulowaniem rejestracji.
 13. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
 14. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie usunąć Intranet kontaktując się z RSI telefonicznie, mailowo albo faksem i prosząc o usunięcie jego danych. Przy powtórnym zakładaniu Intranetu Użytkownik nie nabywa statusu nowego Użytkownika i nie jest adresatem promocji kierowanych do nowych Użytkowników Intranetu.
 15. Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 16. Użytkownik jest zobligowany dokonywać aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym każdorazowo w przypadku zmiany danych, wskazywanych w treści formularza rejestracyjnego. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany adresu e-mail związanego z Kontem poprzez kliknięcie na przesłany mailem link na nowe konto e-mail. Zmiana nazwy Użytkownika nie jest możliwa.
 17. Użytkownik, rejestrując konto, oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału RSI.
 18. RSI nie ponosi odpowiedzialności za ew. problemy wynikające z opóźnień płatności zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta). Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu należności na konto RSI.
 19. Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn., że nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentu na zamówioną usługę, a rezygnacja z usług świadczonych przez RSI przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
 20. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tzn. że ew. obniżki lub podwyżki nie dotyczą Użytkownika do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 21. Opłata abonamentowa jest kosztem użytkowania Intranetu w sieci RSI. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z Intranetu. W szczególności aplikacji do tworzenia dokumentów (Word, Adobe) i zdjęć.
 22. RSI zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, o ile konto to zostało stworzone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.
 23. Użytkownik nie może prowadzić działań z Intranetem mogących zaburzyć funkcjonowanie serwera oraz łącz internetowych RSI jak i osób trzecich. RSI ma prawo zablokować działanie takich programów lub wyłączyć serwis Użytkownika. RSI niezwłocznie powiadomi Użytkownika o blokadzie lub wyłączeniu.
 24. Jeżeli Intranet Użytkownika lub dowolny element usługi świadczonej na jego rzecz stanie się źródłem lub celem ataku DOS, DDOS czy innego zmierzającego do przeciążenia serwera, RSI podejmie stosowne kroki zmierzające do wykluczenia zagrożenia dla innych usług RSI włącznie z całkowitym zablokowaniem usług Użytkownika aż do zaprzestania ataku czy zakłócenia.
 25. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, limitu zajętości konta określonego w specyfikacji Intranetu RSI wystawi dodatkową fakturę za dodatkową przestrzeń wg aktualnego cennika. Po wystawieniu faktury obowiązują identyczne zasady płatności oraz blokowania i usuwania Intranetu.
 26. RSI gwarantuje dla każdego Intranetu minimalną dostępną przepustowość 256kbps.
 27. Użytkownik wyznaczy jedną lub kilka osób kontaktowych, które mogą przekazywać pisemne, za pośrednictwem e-maila i ustne polecenia zmian pakietów, zmian haseł i innych. RSI nie udzieli żadnych informacji mogących doprowadzić do naruszenia prywatności Intranetu Użytkownika osobom spoza listy osób kontaktowych. Każdemu użytkownikowi spoza listy osób kontaktowych zostanie udzielona jedynie pomoc techniczna mająca na celu rozwiązanie problemu związanego z korzystaniem z Intranetu przez niego.
 28. RSI zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Użytkownik uiścił opłatę abonamentową w okresie abonamentowym, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.
 29. RSI dołoży wszelkich starań aby dane Użytkownika były bezpieczne. RSI zapewnia, że jego pracownicy mający dostęp do danych Użytkownika, danych przechowywanych na serwerze i w bazie danych są odpowiednio przeszkoleni i zobligowani do zachowania tajemnicy. RSI ma wgląd w te dane jedynie przy pełnieniu rutynowych prac administracyjnych lub prac zmierzających do lokalizacji usterek czy też analizy Intranetu.
 30. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, RSI zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. Powiadomienie nie dotyczy usuwania awarii. RSI zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usług bez powiadamiania w sytuacji, jeśli pojawi się informacja o możliwości naruszenia bezpieczeństwa serwerów i aktualizacji wymagają newralgiczne punkty systemów a odwlekanie aktualizacji może narazić serwery na ataki lub próby włamania. RSI zapewnia, iż przerw takich dokona wyłącznie w ostateczności, w dobrej wierze i z uwzględnieniem szeroko pojętych interesów Użytkownika. RSI zastrzega sobie także prawo do przerw konserwacyjnych w dostępie do Intranetu w godzinach nocnych pomiędzy 1 a 6 rano bez powiadomienia, ale nie częściej niż 2 razy w miesiącu.
 31. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawiniony przez RSI, trwający ponad 24 godziny RSI zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o miesiąc za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 1 dnia. Przedłużenie takie dokonywane jest na żądanie Użytkownika. Użytkownik może złożyć żądanie w terminie 14 dni od powstania przerwy.
 32. RSI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty danych lub zakłóceń w pracy kont a w szczególności:
  • braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez RSI,
  • nieprawidłowego użytkowania kont,
  • utraty danych Użytkownika spowodowanych przekroczeniem limitu objętości kont lub przekraczania gwarantowanej przepustowości serwera,
  • utraty danych lub zakłóceń pracy kont w trakcie kiedy są one zablokowane z przyczyn finansowych lub z powodu naruszenia niniejszego regulaminu,
  • naruszenie tajemnicy korespondencji, zmian konfiguracji konta wskutek ujawnienia lub złamania hasła identyfikacyjnego przez osobę trzecią,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji kont,
  • nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez użytkownika,
  • kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),
  • działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci TPSA lub GSM).
 33. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez RSI danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się RSI ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. RSI zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika. O ile jednak Użytkownik nie zastrzegł inaczej, RSI ma możliwość opublikowania nazwy firmy i adresu serwisu WWW w liście referencyjnej Użytkowników RSI.
 34. Użytkownik może zakończyć współpracę z RSI w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek niewykorzystanej części opłaty abonamentowej. O rezygnacji z usług Użytkownik musi powiadomić RSI pisemnie, faxem, listem poleconym lub mailem po uzyskaniu potwierdzenia jego dostarczenia z podaniem daty rezygnacji z usług. W razie braku daty RSI przyjmie, że umowa wygasa na koniec najbliższego okresu abonamentowego.
 35. W wypadku rezygnacji Użytkownika z usług RSI Użytkownik zobowiązany jest do skopiowania wszystkich swoich danych przed upływem okresu abonamentowego. RSI nie udostępnia narzędzi do migracji danych do innych systemów, nie wystawia danych w żadnej formie za wyjątkiem przejścia na inny produkt RSI o ile posiada on taką funkcjonalność. Po tym okresie RSI ma prawo usunąć pliki Użytkownika i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
 36. RSI ma prawo do zmiany parametrów Intranetu (po uprzednim powiadomieniu z wyprzedzeniem 30 dni o ile zmiana jest pogorszeniem parametrów konta).
 37. RSI ma prawo odmówić dokonania określonych zmian w Intranecie Użytkownika jeśli będzie miał wątpliwości czy osoba prosząca o zmiany nie robi tego w złej wierze, a w szczególności bez wiedzy i zgody Użytkownika. W takim wypadku RSI niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sytuacji.
 38. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji od RSI e-mailem oraz pocztą dotyczących zmian w świadczonych usługach, nowościach w ofercie RSI, nowych usługach świadczonych przez RSI, ważnych informacjach dotyczących bezpieczeństwa Użytkownika, zmian prawnych itp. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji w każdej chwili z przysyłania w/w informacji za wyjątkiem informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kont RSI oraz informacji niezbędnych do dokonania prawidłowych rozliczeń.
 39. RSI zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Do tego czasu obowiązuje Użytkownika poprzedni regulamin. W wypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w obowiązującym Użytkownika regulaminie.
 40. Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać na piśmie RSI o zmianie stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego, statusu prawnego, nazwy lub nazwiska w terminie 14 dni od dokonania zmiany. W razie niedopełnienia tego obowiązku przez Użytkownika RSI może zawiesić świadczenie usług. Wszelką korespondencję kierowaną do Użytkownika pod ostatni wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.
 41. Ewentualne spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane polubownie a w razie niemożności dojścia do porozumienia przez sąd właściwy dla RSI.
 42. Jeśli Użytkownik chce skierować do RSI reklamację winien uczynić to za pomocą formularza znajdującego się w sekcji "Kontakt" witryny lub telefonicznie. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy, oraz informację jak skontaktować się z Użytkownikiem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą taką samą jaką zgłaszał reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 43. RSI zapewnia kopię bezpieczeństwa danych z Intranetu realizowaną raz na dobę w nocy. RSI nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane w okresie pomiędzy wykonywaniem kopii zapasowych.
 44. RSI nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie intranetu w firmie ani wynikłych z tego konsekwencji. Nie gwarantuje pozytywnego wpływu Intranetu na firmę i jej funkcjonowanie. Użytkownik musi we własnym zakresie zweryfikować sposób i zakres wykorzystania Intranetu i wynikające z tego zalety i wady.